Jachtexamens op meerdere schietbanen

Brief aan Stichting Jachtexamens 21-12-2019 en dhr Roderick van de Mortel burgemester van Vucht 24-01-2020 (toezichthouder jachtexamens ministerie LNV)

Geachte mevrouw, mijnheer,
Recentelijk hebben wij de jacht community door middel van enige polls gevraagd naar hun mening over twee, in onze ogen belangrijke onderwerpen:
1. jachtexamens in Nederland
2. informatieverstrekking aan examendeelnemers over organisaties in Nederland, gericht op belangenbehartiging aangaande jacht, beheer en schadebestrijding.


Vanaf rond 1988 worden de praktische jachtexamens uitsluitend afgenomen op Schietbaan Dorhout Mees in Biddinghuizen. Informatierondes langs andere Nederlandse schietbanen leren dat ook zij in staat en genegen zijn op hun terreinen het praktische deel van de jachtexamens te verzorgen.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij het verstrekken van informatie over belangenorganisaties op het gebied van jacht, beheer en schadebestrijding. Navraag leert dat namen en adressen van examenkandidaten uitsluitend worden verstrekt aan de Nederlandse Jagers Vereniging. Los van het feit of dit geen schending is van de privacy van de kandidaten, vragen wij ons af waarop de voorkeursbehandeling van de NJV is gebaseerd.

De Stichting Jachtexamens is als enige instantie in Nederland door het Ministerie van LNV gemachtigd de jachtexamens te organiseren en af te nemen. Dit alleenrecht brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ten eerste draagt uw instantie de inspanningsverplichting iedereen gelijk te behandelen. Derhalve dient u elke schietbaan in Nederland de gelegenheid te geven de praktijkexamens te organiseren en af te nemen en de burger door middel van gezonde concurrentie niet teveel te laten betalen voor deze dienst.

Hetzelfde geldt in gelijke mate ten aanzien van de informatieverstrekking door andere belangenverenigingen dan de NJV. Ook hen dienen de data van de examenkandidaten beschikbaar te worden gesteld, om elke schijn van voorkeursbehandeling te voorkomen. Wij denken daarbij aan NOJG, VHR, KNVvM en soortgelijke organisaties.

De volgende vragen dringen zich op: heeft de Stichting Jachtexamens onderzocht of er meerdere schietbanen, topografisch verdeeld over Nederland, geschikt zijn voor en bereid zijn tot het organiseren en afnemen van praktische jachtexamens? En, indien wettelijk toegestaan, op welke gronden worden de data van de examenkandidaten exclusief ter beschikking gesteld aan de NJV?

Begin 2020 wilden wij deze vragen voorleggen aan de beide toezichthouders, aangesteld vanuit het Ministerie van LNV. Maar misschien maakt een eerder en plausibel antwoord uwerzijds dit overbodig. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, Jachtexamens, Schietbanen

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved